Branżowa Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów

Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000128425

NIP: 993-03-05-796

Kapitał Zakładowy 2 500 000,00 PLN

Kapitał Wpłacony 2 500 000,00 PLN

Numer BDO: 000000639